Organizing Committee

Christian Amatore, France
Susana Cordoba de Torresi, Brazil
Bing Joe Hwang, Taiwan (Chair)
Manuela Rueda, Spain
Wei-Nien Su, Taiwan (Secretary General)
Zhongqun Tian, China
Bernard Tribollet, France
Wen-Ta Tsai, Taiwan
Chi-Chao Wan, Taiwan
Nae-Lih Wu, Taiwan